ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา 2565

1. English in the classroom

2. หนูน้อยแนะนำตนเอง

3. Daily word

4. I can do