ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพ

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ปีการศึกษา 2562

1. การจัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้และผลิตสื่อสำหรับเด็ก (ตลอดปีการศึกษา)

2. แฟ้มสะสมผลงาน (ตลอดปีการศึกษา)

3. กิจกรรมเคลื่อนไหววัยใส (ตลอดปีการศึกษา)

4. กิจกรรรมกุ๊กน้อย cooking (ตลอดปีการศึกษา)

5. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว (ตลอดปีการศึกษา)

6. กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ (ตลอดปีการศึกษา)

7. กิจกรรมลายมือหนู (26 มิ.ย.62 และ 29 พ.ย.62)

8. กิจกรรมประเมินความพร้อมด้านวิชาการ (เทอมละ 1 ครั้ง)

9. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (22 พ.ย.62)

10. โครงการบัณฑิตน้อย (ก.พ.63)