ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ปีการศึกษา 2566

1. การจัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้และผลิตสื่อสำหรับเด็ก (ตลอดปีการศึกษา)

2. แฟ้มสะสมผลงาน (ตลอดปีการศึกษา)

3. กิจกรรมเคลื่อนไหววัยใส (ตลอดปีการศึกษา)

4. กิจกรรรมกุ๊กน้อย cooking (ตลอดปีการศึกษา)

5. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว (ตลอดปีการศึกษา)

6. กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ (ตลอดปีการศึกษา)

7. กิจกรรมลายมือหนู

8. กิจกรรมประเมินความพร้อมด้านวิชาการ (เทอมละ 1 ครั้ง)

9. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

10. โครงการบัณฑิตน้อย (ก.พ.66)