ฝ่ายบริการ-กิจกรรม

กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการ ปีการศึกษา 2562

1. งานพยาบาลสัมพันธ์ (ตลอดปีการศึกษา)

2. มาตรฐานสุขภาพเด็ก (ตลอดปีการศึกษา)

3. โภชนาการเด็ก (ตลอดปีการศึกษา)

4. วันสงกรานต์ (เม.ย.62)

5. วันลอยกระทง (พ.ย.62)

6. กีฬาวันเด็ก (ธ.ค.62 - ม.ค.63)

7. ยอแซฟหรรษา (ม.ค. - ก.พ.63)