เกี่ยวกับเรา

อดิษสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์ จันทบุรี ได้รับอนุญาตเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2532 เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กในกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) บริหารงานโดยคุณพ่อที่ประจำอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ขึ้นกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (พมจ.จันทบุรี) 

2531-2532 คุณพ่อวิโรจน์  สมหมาย ผู้ริเริ่มสถานรับเลี้ยงเด็กฯ โดยซื้อบ้านไม้สองชั้นที่ติดกับบริเวณวัด เพื่อให้เด็กได้ซึมซับกับสภาพแวดล้อมของวัดและบรรยากาศของชุมชนคาทอลิก และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ช่วงแรกมีเด็กประมาณ 25 คน ครูผู้ดูแล 2 คน ใช้เสื้อนักเรียนสีขาว กระโปรงและกางเกงสีน้ำเงินเหมือนโรงเรียนอื่นๆ เมื่อมีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณพ่อจึงขออนุญาตเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กฯ อย่างถูกต้อง

2533-2537 คุณพ่อสมศักดิ์  นามกร มีเด็ก 100 คน ครูผู้ดูแล 6 คน มีการจัดระบบการเรียนการสอน ครู สื่อ อาคารสถานที่ให้มีมาตรฐานและเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งได้เปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนให้มีเอกลักษณ์และสังเกตุได้ง่าย โดยใช้เสื้อสีขาว กางเกงและกระโปรงสีเขียว

2538-2542 คุณพ่อวัชรินทร์  สมานจิต มีเด็ก 270 คน จึงได้ขยายอาคารเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับกับจำนวนเด็กที่มากขึ้น และเพิ่มจำนวนครูผู้ดูแลเป็น 12 คน โดยได้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประกอบการและแต่งตั้งคุณครูสวรรค์ ภานุพันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

2543-2547 คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง เน้นการพัฒนาบุคลากร โดยเชิญฝ่ายวิชากรสังกัด รสจ. เข้าตรวจเยี่ยมและแนะแนวการเรียนการสอน จัดสร้าง "เรือนซ่อนกลิ่น" เพื่อให้เด็กๆ เปลี่ยนบรรยากาศ มีการจัดทำจุลสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง และใช้เพลงมาร์ชยอแซฟเป็นครั้งแรก

2548-2552 คุณพ่อยอด  เสนารักษ์ เน้นการรับบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลเด็ก พัฒนาด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

2553-2557 คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ เน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆ พัฒนาการบุคลากร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้การอบรม เรียนรู้การทำสื่อ ผสมผานการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบมอนเตสเซอรี่ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ มีสมาธิ มีระเบียบวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2558-2562  คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ได้รับอนุมัติจาก รสจ. ในการสร้างอาคารหลังใหม่ ในพื้นที่เดิม เพื่อรองรับกิจกรรมทั้งของสถานรับเลี้ยงเด็กฯ และของอาสนวิหารฯ เน้นพัฒนาเด็กด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร จากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนลาซาล (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยลาซาล (ประเทศฟิลิปปินส์) มาช่วยเป็นอาสาสมัคร สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

2563-2565 คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม เน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆ พัฒนาการบุคลากร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้การอบรม เรียนรู้การทำสื่อ ผสมผานการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบมอนเตสเซอรี่ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ มีสมาธิ มีระเบียบวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้