บุคลากรของ สถานศึกษา            

                คณะกรรมการโรงเรียน           

                          ครูผู้สอน                

                          พนักงาน